Golden Infinity for Travel

You are here: Home COUNTDOWN!!! TAIWAN 4วัน3คืน TG

Monday21 September 2020

COUNTDOWN!!! TAIWAN 4วัน3คืน TG

Rating:
news
COUNTDOWN!!! TAIWAN  4วัน3คืน TG

Countdown TAIWANresize 

กำหนดการเดินทาง 30 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 (ปีใหม่)
สถานที่ท่องเที่ยว
นำท่านชมความอลังการของพลุมากมายและร่วม “COUNTDOWN สู่ปี 2016” ไปด้วยกัน
ล่องเรือชมความงามของ “ทะเลสาบสุริยันจันทรา” ที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะไต้หวัน
เยี่ยมชม “ตึกไทเป 101” สัญลักษณ์ของเมืองไทเปและประเทศไต้หวันที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านโบราณ อาหารพื้นเมืองรสเลิศที่ “หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น”
สายการบิน การบินไทย บินตรงไปและกลับ น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. (จำนวน 1 ใบ) สะสมไมล์ได้ 50%
โรงแรม        พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (พิเศษน้ำแร่ธรรมชาติในโรงแรมระดับ 5 ดาว 1 คืน)
มัคคุเทศก์    มัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์และชำนาญเส้นทาง
อาหาร         เมนูสุดขึ้นชื่อเสี่ยวหลงเปา, ภัตตาคาร 200 ล้าน และอาหารจีนพื้นเมืองอีกมากมาย

-------------------------------------------

วันแรก กรุงเทพฯ–สนามบินเถาหยวน–เมืองไถจง–ฟ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต–แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

05.00น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
เคาน์เตอร์ D (ดี) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

07.10น.

นำทุกท่านเหรฟ้าสู่ ประเทศไต้หวัน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634

11.50น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากนำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 

                                                                                               

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – สเต็กกระทะร้อน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางตอนกลางของประเทศ แล้วให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืนที่เป็นต้นกำเนิดของอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงอิสระให้ทุกท่านได้เลือกชิมอาหารคาวหวานตามอัธยาศัย อาทิเช่น เต้าหู้เหม็น น้ำแข็งไสหน้าผลไม้นานาชนิดและที่พลาดไม่ได้คือ ชานมไข่มุก เครื่องดื่มชื่อดังของไต้หวันที่เกิดจากเมืองแห่งนี้

20150417 3 1429259545 751604

 
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร – บุฟเฟ่ต์ภายในโรงแรม
--- หลังรับประทานอาหารค่ำ ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพักซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่ง และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นอีกด้วย---
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FRESH FIELDS HOTEL, TAICHUNG หรือระดับเดียวกัน
http://www.freshfields.com.tw/

 
     
วันที่สอง เมืองไถจง – วัดจงไถฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – COUNTDOWN 2016
 เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เยี่ยมชม วัดจงไถฉาน ศาสนสถานขนาดใหญ่ ซึ่งมีศิลปะของหลากหลายวัฒนธรรมผสมผสานกันได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังเป็นสถานศึกษาธรรมะ และให้ความรู้ด้านธรรมะ ศีลธรรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งนี้วัดจงไถฉานยังมีสาขาอยู่มากมายทั่วโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง หรือแม้แต่ในประเทศไทยก็มีด้วยเช่นกัน

1397029598 337829

 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เซียนเย่ – ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน  
 บ่าย

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะไต้หวัน และถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาสีเขียวทั้งสี่ด้าน ทำให้บรรยากาศที่นี่สวยงามและน่าประทับใจ โดยทะเลสาบแห่งนี้จะถูกแบ่งกลางเป็นเหนือและใต้โดยเกาะ “กวงหัว” ซึ่งทางเหนือจะมีรูปร่างเหมือนคำว่า “พระอาทิตย์” ในภาษาจีน และทางส่วนใต้จะมีรูปร่างเหมือน “พระจันทร์” จึงทำให้ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสุริยันจันทรา”

326

 

และนำทุกท่านไปนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่ถูกอัญเชิญมาจากชมพูทวีป และนำทุกท่านเยี่ยมชม ร้านชาอูหลง ซึ่งไต้หวันเป็นแหล่งปลูกชาที่มีชื่อเสียงและมีชาอูหลงที่มีคุณภาพเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว นำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง วัดเหวินหวู่ ที่ประดิษฐานของเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเป็นที่ศักการะนับถือเป็นอย่างยิ่งของชาวไต้หวัน ด้านหน้าของวัดมีสิงโตหินอ่อนตั้งอยู่ถึง 2 ตัว เพื่อเฝ้าหน้าประตู ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านหยวนเลยทีเดียว อิสระให้ทุกท่านได้สักการะขอพรเทพเจ้ากวนอูเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหลวงไทเป และแวะให้ทุกท่านลิ้มลองขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ณ ร้านพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อมจนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และยังเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวันที่พลาดไม่ได้อีกด้วย

 

 
     
 ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จินผิ่น – เสี่ยวหลงเปา
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW TAIPEI CONVENTION CENTER หรือเทียบเท่า
http://www.ntphotel.com/
จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านร่วม “นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่” COUNTDOWN 2016 ด้วยความสนุกสนานและประทับใจร่วมกัน

 
     
วันที่สาม เมืองไทเป – ตึกไทเป 101 – ศูนย์ GERMANIUM POWER – พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง
 เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทุกท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 ด้วยความสูงถึง 508 เมตร และยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเปและประเทศไต้หวันที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นำทุกท่านสู่จุดชมวิวชั้น 89 ด้วยมุมมองที่อยู่สูงกว่านกบิน

 101 5

จากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังๆ จากทั่วโลกมารวมกันอยู่บริเวณตัวห้างมากมาย อาทิเช่น LOUIS VITTON, CHANEL และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงบริเวณใกล้เคียงยังมีห้างสรรพสินค้าอื่นๆ ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับสินค้านานาชนิดได้อย่างจุใจ นำทุกท่านเยี่ยมชม ศูนย์ GERMANIUM POWER ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่ผลิตจากธาตุเจอร์เมเนียมที่มีคุณสมบัติในการแผ่อิออนลบที่ส่งผลดีต่อผู้ที่สวมใส่โดยตรง อาทิเช่น ทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกำลังของกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายในนานาประเทศ
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง เดิมทีสิ่งของล้ำค่าที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้ถูกลำเลียงมาก่อนที่จะเกิดสงครามการรุกรานจากต่างชาติ และหลังจากที่สงครามสงบลง ก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองภายในประเทศขึ้นแทน สิ่งของล้ำค่าเหล่านี้จึงถูกลำเลียงมาเก็บรักษาอย่างดีที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ฉะนั้นถ้าทุกท่านได้เคยเดินทางไปยังพระราชวังต้องห้ามที่ประเทศจีนแล้ว ก็จะไม่สมบูรณ์หากทุกท่านยังไม่ได้มาชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ และทุกๆ 3 เดือน ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนสิ่งของล้ำค่าที่จะนำออกแสดง เพราะทั้งหมดมีจำนวนมากมายกว่า 7,000 ชิ้นเลยทีเดียว และที่มีชื่อเสียงที่จะไม่ชมไม่ได้ก็คือ “หินธรรมชาติรูปหมูสามชั้น” “หินหยกที่แกะสลักเป็นรูปผักกาดขาว” ซึ่งหินเหล่านี้ไม่ได้มีการย้อมสีแต่อย่างใด จึงเปรียบประหนึ่งของขวัญและความสวยงามที่ธรรมชาติได้สร้างสรรไว้อย่างวิจิตรตระการตา และผสมผสานกับความปราณีตของฝีมือช่างที่หาตัวจับได้ยากในปัจจุบัน

พพธภณฑกกง

 กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อู่เจี้ยว 200 ล้าน

 บ่าย

จากนั้นนำทุกท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันก็ว่าได้ และภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวไต้หวัน และชาวจีนจากทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง และภายในวัดยังมีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะเสาหินที่แกะสลักเป็นลวดลายมังกรอย่างสวยงาม อิสระให้ทุกท่านได้เคารพสักการะองค์เทพต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ตนเองและครอบครัว

Taipei-56640

 

และให้ทุกท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง แหล่งแฟชั่นวัยรุ่น อาทิเช่น สินค้าแบรนเนมวัยรุ่น รองเท้าเท่ห์ๆ อย่าง ONITSUKA TIGER อิสระให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นมากมายตามอัธยาศัย

 ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร – อาหารจีนกวางตุ้ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW TAIPEI CONVENTION CENTER หรือเทียบเท่า
http://www.ntphotel.com/

 

 

 

 

วันที่สี่ เมืองไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ                                             
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง DUTY FREE ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องสำอางค์ น้ำหอม กระเป๋าแบรนเนมมากมายนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองจีหลง
นำท่านชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในอดีตที่นี่เคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคำที่มีชื่อเสียง แต่หลังจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้าครอบครองไต้หวัน และสงครามโลกครั้งที่สองได้จากไป ที่แห่งนี้ก็เหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำในอดีตที่เคยเฟื่องฟู และถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา และเมื่อปี ค.ศ.1989 จิ่วเฟิ่นได้กลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพราะมีการใช้หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านโบราณ อาหารพื้นเมืองรสเลิศ พร้อมของที่ระลึกน่ารักๆ ตลอดทางเดิน

5405140106

 

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง อุทยานเหย่หลิ่ว คาบสมุทรทางเหนือของไต้หวัน ที่ทุกท่านจะต้องประหลาดใจกับชายหาดที่มีหินสวยรูปร่างแปลกตามากมาย ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและสายลมที่ปะทะมานับพันๆ ปี ไฮท์ไลท์ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดก็คือโขดหินรูป “เศียรราชินี” ที่โด่งดังไปทั่วโลก

38 20140415160031.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร -- พิเศษกับเมนู กุ้งมังกรซีฟู้ด

บ่าย

แล้วนำทุกท่านเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานหลังคาสีฟ้าโดดเด่น ที่ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไต้หวันไปแล้ว ซึ่งภายในได้จัดแสดงรูปภาพประวัติศาสตร์ และชีวประวัติของประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค บุคคลผู้ที่มีบทบาทต่อการเมืองการปกครองของประเทศเป็นอย่างยิ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพสวยๆ เป็นที่ระลึกกับสวนที่ได้จัดแต่งอย่างสวยงามลงตัว

D111IMG 0869a雲采飛揚
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

20.05 น.

นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 635

22.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 
   
   
   
   
เดินทางช่วง

30 ธันวาคม 25582 มกราคม 2559 (ปีใหม่)

สายการบิน Thai Airways บินตรงไปและกลับ น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.(จำนวน1ใบ) สะสมไมล์ได้ 50%

--------------------------------

 

 

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่

39,900.-

30,000.-

เด็กมีเตียง

36,000.-

27,000.-

เด็กมีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

36,000.-

27,000.-

เด็กไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

32,000.-

24,000.-

พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

6,900.-

   
 

หมายเหตุ

1.การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น

2.**ราคานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากค่าความผกผันของน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการออกราคานี้**

3.ราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

4.เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับกรุ๊ปเหมา ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเดินทาง 14 วัน

 

   
       ----------------------------------------------------------------------------------------
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

3.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน)

4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

5.ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน (เฉพาะชาวไทยเท่านั้น)

6.ค่าพาหนะรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

7.ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง

8.ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)

9.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

10.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (ท่านละ 30 กิโลกรัม)

2.ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

5.ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่สายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก (จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด)

 

เงื่อนไขการจอง ติดต่อ 093-1358008


Price: 39,900.00 บาท
Quantity: 

Comments
Write a comment for this product!
Name
E-mail
Please write comment
Rating for product
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
 

head-tour-index

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновинки