Golden Infinity for Travel

You are here: Home วันเดอร์จอร์เจีย 6วัน4คืน KC

Thursday06 August 2020

วันเดอร์จอร์เจีย 6วัน4คืน KC

Rating:
news
วันเดอร์จอร์เจีย 6วัน4คืน KC

 

Untitled-1

วันแรก กรุงเทพ – อัลมาตี้ – ทบิลิชิ    
10.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับ
และดูแลใน
การตรวจเอกสาการเดินทาง เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์ อัสตาน่า

13.30 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองอัลมาตี้ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบินแอร์อัสตาน่า
เที่ยวบินที่ KC 932

16.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน รอเปลี่ยนเครื่องสู่ เมืองทบิลิซี
ประเทศจอร์เจีย

 

 safest-countries5

19.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่
KC 139
(เวลาบินโดยประมาณ 2 ชม. พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่องบิน)

 
21.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี (Tbilisi)
ประเทศจอร์เจีย

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสายขาเข้า
จากนั้น นำท่านดินทางเข้าสู่ตัว เมืองทบิลิซี และเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก
ให้ท่านได้พักผ่อน
หลังจากเหนื่อยจากการเดินทางโดยสายบนเครื่องบินมาเป็นระยะทางยาวนาน
พักที่ โรงแรม ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

 
     
 วันที่สอง ภูมิภาคคาเคติ - เส้นทางแห่งไวน์ – ซิกนากี– ทบีลิซี่
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ ภูมภิาคคาเคติ (Kakheti) สิ่งสำคัญ โดดเด่นเฉพาะถิ่นแถบนี้
คือการทำไร่องุ่นและการบ่มไวท์ที่มีชื่อเสียงมา ชำนาน ที่นี่เป็นแหล่งเพาะองุ่นพนัธุ์ที่ดี
ที่สุดในจอร์เจีย เขตคาเคติมีกำลังการผลิตไวน์ไดถึงร้อยละ70ของประเทศ นำท่านร่วม
เดินทางไปบน เส้นทางแห่งไวน์ (Wine Route) ที่เป็นถนนสายเล็กๆที่ซอกซอนเข้า
ไปในหมู่บ้านแทบ ทุกสาย ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาคอเคซัส

 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพร้อมชิมไวน์แบบพื้นบ้าน  
 บ่าย นําท่านชม อารามโบดเบ (Bodbe)ซึ่งถือเป็นสถานที่แสวงบุญที่ศักด์สิทธิ์และสาคัญ
มากอีกแห่งหนึ่ง และใช้เป็นที่ บูชาระลึกถึงนักบุญนิโน ผู้เผยแพร่คริสต์ศาสนาของ
จอร์เจียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่4จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองซิกนากี(Sighnaghi)
เมืองเล็กๆที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่เกิน 3,000 คน ในเขตแคว้นคาเคติ(Khakheti)
เมืองนี้มีชื่อที่มาจากภาษาเตอร์กิชว่า “Signakh” แปลว่า “ที่พักอาศัย” ปัจจุบันได้
ถูกเรียกขานว่า นครแห่งความรัก (Love City) เนื่องจากสถาปัตยกรรมและสีสัน
อันอ่อนหวานของบ้านเรือนแบบพื้นบ้านที่ทอดตัวอยู่บนเนินเขา เมื่อมอง ลงไปจะ
มองเห็นผืนที่ราบกว้างใหญ่ซิกนากีเป็นเมืองสําคญั ในประวัตศาสตร์อีกแห่งของจอร์
เจีย ในฐานะเป็น 4 ศูนยก์ลางทางการค้าและงานศิลปะพวกช่างฝีมือแขนงต่างๆ
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองซิกนากีเมือง เล็กๆ บนเนินเขา สมควรแก่เวลา
นำทุกท่านเดินทางกลับ เมืองทบิลิซี
 
  listpic-vineyards BodbePatriarchal2  
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

พักที่ โรงแรม ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

 
     
วันที่สาม ทบิลิชิ – มิสเคด้า - เมืองคัสเบกิ
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (Mtskheta) ศูนย์กลางทางศาสนาของ
ประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุง
ทบิลิซี ประมาณ 20 กม. และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย
(Iberia Kingdom) ซึ่วเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500ปีก่อนคริสตกาล
ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามา
เผยแผ่ในเมืองนี้ช่วงศตวรรษที่ 4 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก 
UNESCO WORLD HERITAGE SITE)

นำท่าน ชมมหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล 
88 1Jvari

(มหาวิหารจวารี)

นำท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศุนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

site 0708 0006-750-0-20140217095210
(วิหารสเวติสเคอเวรี)

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น
 บ่าย

จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร) บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ (Kazbegi) ความสูงที่ 1700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย ระหว่างทางนำท่านแวะชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali)  ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ พาท่านเดินทางขึ้นไปเที่ยวชม โบสถ์เกอร์เกติ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร ซึ่งหากในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกท่านจะได้เห็นยอดเขาคัสเบกิที่มีความสูงถึง 5,047 เมตร โดยส่วนยอดปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี

 Ananuri Monastery

(ป้อมอันนานูรีและอ่างเก็บน้ำชินวารี)

Gergeti-Trinity-Church.8

(โบสถ์เกอร์เกติ)

 ค่ำ บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักที่ Rooms Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ เมืองคัสเบกิ – กอรี – อุพลิสซิเค่ – ทบิลิซี                                                
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ระยะทางประมาณ 83 กม. ทุกวันนี้ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้
นำท่าน ชม อุพลิสชิเค่ (Uplistsikhecave-Town) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods ) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9

1360740976 0-Uplisziche copy

(อุพลิสชิเค่ Uplistsikhecave-Town)

ชม พิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน (Statlin Musuem) ซึ่งรวบรวมเรื่องราว และสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาลินที่ใช้ในระหว่าง เดินทางสู่ เมืองทบิลิซี

stalin-denkmal-gori-540x304

(พิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน)

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น
บ่าย 

นำพาท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของ เมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสภาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali ) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นใรคริสตศวรรษที่ 4 เมืองทบิลีซี เป็นศุนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป 

Tbilisi-Georgia 2420311a

(Tbilisi)

 

นำท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน จะมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม 

5340304766 27fa17014d b

โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church)

 

ชมป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสตวรรษที่ 4 มีการเปลี่ยนมือผู้ปกครองมากมาย ทั้งชางอาหรับ มองโกล เปรอ์เซีย เติร์ก รัสเซีย ตัวอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นมาตั้งต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ที่อยู่ภายในนี้คือ โบสถ์นักบุญนิโคลาส (St.Nicholas Church) ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสตวรรษที่ 12-13 หากมองลงมาจากป้อม ท่านจะได้เห็นความผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างผู้คนหลากหลายชนชาติ ที่มาอยู่กันในเมืองนี้ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติอีกด้วย ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ในย่านโซโลลากี (Sololaki) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)

Narikala fortress Tbilisi Georgia

ป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress)

 ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตคาคารท้องถิ่น
พักที่ โรงแรม ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

   
วันที่ห้า  ทบิลิซี-อัลมาตี้
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ถึงเวลาอันสมควรเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว

13.50 น.     ออกเดินทางสู่เมืองอัลมาตี้ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 142
19.25 น.  เดินทางถึงเมืองอัลมาตี้ เพื่อเปลี่ยนเครื่องเดินทางสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ KC 931
   
วันที่หก  อัลมาตี้-กรุงเทพฯ
01.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 931
08.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
   
   
   
เดินทางช่วง

17-22 /18-23 /22-27 /24-29 ต.ค.58
4-9 /5-10 /26-31 ธ.ค.58
27ธ.ค.-1ม.ค.59
29ธ.ค.-3ม.ค.59
30ธ.ค.-4ม.ค.59
31ธ.ค.-5ม.ค.59

สายการบินAir Astana

--------------------------------

   ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)         51,888 บาท
   ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     49,888 บาท
   ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   47,888 บาท
   พักเดียว                          เพิ่ม 8,500 บาท
       ----------------------------------------------------------------------------------------
  อัตรานี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 5 คืน
 ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)
 ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

  อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  เงื่อนไขการจองทัวร์

 กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท หลังจากที่ได้ทำการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
 หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง

  กรณียกเลิก

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ยึดเงินมัดจำทั้งหมด ในทุกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี

  หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา, ร้านมุก, ร้านขนม ฯลฯ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจำนวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น

   
   
  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  <span style="font-family: 'courier

Price: 51,888.00 บาท
Quantity: 

Comments
Write a comment for this product!
Name
E-mail
Please write comment
Rating for product
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
 

head-tour-index

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновинки